หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขา > สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

admin ps
2022-07-28 07:49:50

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

    วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ยศเมธากุล (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์   ชอบบุญ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  เนียมแสวง (กรรมการ) นายอิทธิเชษฐ์  กาฬสุวรรณ (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป รูปแบบการตรวจประเมิน On-site และ Online แบบผสมผสาน