อาจารย์และบุคคลากร: แขนงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ


อาจารย์และบุคคลากร: แขนงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 


รศ.ดร. ศิริลักษณ์ นามวงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ

วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Email: sirilak.na@ssru.ac.th 

Website: https://elsci.ssru.ac.th/sirilak_na/
ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร

วท.ด. เกษตรศาสตร์ (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Email:  sopid.sa@ssru.ac.th

Website: https://elsci.ssru.ac.th/sopid_sa/

ผศ. ดร.จันทนา กาญจน์กมล

Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Bioscience), Kasetsart University

Master of Science (Biochemistry), Chulalongkorn University

Bachelor of Education (Physical and Biological Science), Srinakharinwirot University

Email: chantana.ka@ssru.ac.th

Website: https://elsci.ssru.ac.th/chantana_ka/?lang=th


ผศ. ดร. ปิยะดา อาชายุทธการ

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล

M.Sc. (Bioprocess Technology), AIT

วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Email: piyada.ac@ssru.ac.th

Website: https://elsci.ssru.ac.th/piyada_ac


ผศ. ดร. รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ-จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Email: rinrada@ssru.ac.th

Website: https://elsci.ssru.ac.th/rinrada_pa