อาจารย์และบุคคลากร: แขนงจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์


อาจารย์และบุคคลากร: แขนงจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์


ผศ. ธนขวัญ บุษบัน

ตำแหน่งหัวหน้าแขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์

วทม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วทบ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ

Email : tanakwun.bu@ssru.ac.th 

Website: https://elsci.ssru.ac.th/tanakwun_bu

ผศ. จารุวรรณ ฉัตรทอง

วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์

วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

Email: jaruwan.ch@ssru.ac.th


ดร. วัฒนา พันธุ์พืช

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) เทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญามหาบัณฑิต (นานาชาติ) จุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาบัณฑิตจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Email: wattana.pa@ssru.ac.th

Website : https://elsci.ssru.ac.th/wattana_pa/?ผศ. กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วท.บ (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ติดต่อ: 02-1601143-1145

E-mail: kanchana.si@ssru.ac.th

Website: https://elsci.ssru.ac.th/kanchana_si/?redirect=0


คุณสวาท พินิจผล

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

โทร : 0867835976

Email : sawat.pi@ssru.ac.th