หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขา > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ได้รับเชิญร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง "การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคีเฟอร์น้ำสับปะรดเพื่อการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง" พร้อมเข้ารับสัมภาษณ์ผลิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ได้รับเชิญร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง "การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคีเฟอร์น้ำสับปะรดเพื่อการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง" พร้อมเข้ารับสัมภาษณ์ผลิต

admin ps
2023-12-17 10:22:00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ได้รับเชิญร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง "การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคีเฟอร์น้ำสับปะรดเพื่อการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง" พร้อมเข้ารับสัมภาษณ์ผลิตภัณฑ์

    วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง "การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคีเฟอร์น้ำสับปะรดเพื่อการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง"