เกี่ยวกับสาขาวิชา


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ นวัตกรรมชีวภาพ

หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ และแขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ